งบประมาณ 2561
ลำดับ รายการ เอกสาร
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 9 รายการ ยอดเงิน 13,500.-บาท
2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ยอดเงิน 14,800.-บาท
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ ยอดเงิน 19,600.-บาท
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ ยอดเงิน 15,600.-บาท
งบประมาณ 2562
ลำดับ รายการ เอกสาร
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ยอดเงิน 486,200.-บาท