ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ รายการ งบประมาณ Download
1. 2563 โครงการอบรมสัมนานักจัดรายการวิทยุฯ จ้างเหมาทำกระเป๋าผ้าพร้อมตราสัญญาลักษณ์ นทพ. 40,500.-บาท
2. 2563 โครงการอบรมสัมนานักจัดรายการวิทยุฯ ซื้อวัสดุสำนักงาน 7,726.-บาท
3. 2563 โครงการอบรมสัมนานักจัดรายการวิทยุฯ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 10,500.-บาท
4. 2563 บริหารงานประจำ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9,000.-บาท
5. 2563 บริหารงานประจำ ซื้อวัสดุสำนักงาน 24,380.-บาท
6. 2563 โครงการอบรมสัมนานักจัดรายการวิทยุฯ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13,500.-บาท
7. 2563 บริหารงานประจำ จ้างเหมาตัดชุดพัฒนา 42,000.-บาท
8. 2563 โครงการจัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สนับสนุน นขต.สนภ.1 นทพ. ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,146.-บาท
9. 2563 การข่าวเพื่อความมั่นคงฯ ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,620.-บาท
10. 2563 โครงการจัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สนับสนุน นขต.สนภ.1 นทพ. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 74,547.-บาท
11. 2563 จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 7,500.-บาท
12. 2563 ซื้อยาและเวชภัณฑ์ ซื้อยาและเวชภัณฑ์ 10,000.-บาท
13. 2563 การข่าวเพื่อความมั่นคงฯ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 34,380.-บาท
14. 2563 บริหารงานประจำ ซื้อวัสดุหล่อลื่นและไขข้น 23,586.-บาท
15. 2563 บริหารงานประจำ ซื้อวัสดุซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 50,000.-บาท
16. 2563 โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ จ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 6,300.-บาท
17. 2563 โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ซื้อวัสดุกีฬา 14,000.-บาท
18. 2563 โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 13,500.-บาท
19. 2563 โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ เช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง 110,000.-บาท
20. 2563 บริหารงานประจำ ซื้อวารสาร 7,140.-บาท
21. 2563 งานวิทยุกระจายเสียง ซื้อวารสารกิจการวิทยุกระจายเสียง 24,000.-บาท