ขณะนี้คุณอยู่ที่>> ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายการโครงการ ยอดงบประมาณ ดาวน์โหลด
ค่าโทรศัพท์ 7,200.-บาท PDF
ค่าอินเตอร์เน็ต 7,200.-บาท PDF
การก่อสร้างถังเก็บบรรจุน้ำพีอี 63,000.-บาท PDF
ค่ารับรอง 18,000.-บาท PDF
ค่าจ้างเหมาบริการ 7,500.-บาท PDF
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 15,000.-บาท PDF
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 25,000.-บาท PDF
ค่าวารสาร 7,200.-บาท PDF
ค่าวัสดุสำนักงาน 75,000.-บาท PDF
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,500.-บาท PDF
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 786,200.-บาท PDF
ค่าจัดหายาและเวชภัณฑ์ 10,000.-บาท PDF
ค่าซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 150,000.-บาท PDF